Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens die u invoert via ilmartello.nl en hoe we die verwerken. We raden u aan dit document goed door te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website il-martello.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van IL Martello. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens over u worden verzameld door IL Martello, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Webwinkelsoftware en webhosting | ExpressionEngine

Onze website met webwinkel is ontwikkeld met software van ExpressionEngine en de webhosting is ondergebracht bij onze hostingpartner. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. ExpressionEngine en onze hostingpartner hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. ExpressionEngine en onze hostingpartner zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Onze website maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. ExpressionEngine en onze hostingpartner behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Lees meer op de website van ExpressionEngine

ExpressionEngine en onze hostingpartner verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. ExpressionEngine en onze hostingpartner hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. ExpressionEngine en onze hostingpartner zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Nieuwsbrieven en e-mail | MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Via onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via MailChimp is verzonden vindt u een link om u af te melden. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om deze gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Lees meer op de website van MailChimp.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Lees meer op de website van Microsoft.

Verwerking van betalingen | Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het gebruiksgemak van hun website en klanten, zodat zij hun website en diensten hierop kunnen afstemmen. 

Verzending | MyParcel/PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer met MyParcel/PostNL delen. MyParcel/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel/PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel/PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Lees meer op de website van MyParcel.

Ter aanvulling, per 1 juli 2021 is de nieuwe alcoholwet van kracht. Dit betekent dat er aangescherpte regels gelden t.a.v. de verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken. Wij zijn verplicht een leeftijdscheck (18+) te doen alvorens wij kunnen overgaan tot verzending. Bij de aflevering van bestellingen geldt een legitimatieplicht. 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan IL Martello op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan derde partijen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze websites zijn beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen aan het slot-icoontje links van de URL-balk van uw browser. Alle gegevens die u via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze websites en onze verwerkingspartners vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen. We hopen natuurlijk dat wij uw privacyvragen goed beantwoorden. Bent u toch niet tevreden met onze reactie? Dan heeft u te allen tijde het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.